ตลาดหลักทรัพย์ แห่ง ประเทศไทย สรุป ภาพ รวม ตลาด。 ที่สุดในประเทศไทย

2554• 2548• 707• 2498• 2561• 2560• 2548• 2561• 2520• 2498• 2509• 2533• 2561• 2562• 2431 [ ]• 2532• 2449• 2519• 392• 2449• 964• 2431 [ ]• 2562• 2519• 2537• 2519• 2489• 2489• 2551• 2535• 1792• 2417• 2533• 2561• 2448• 2535• 2532• 707• 2417• 2498• 2499• 2488• 392• 964• 2498• 2512• 2512• 2554• [capital. 2551• 2448• 2562• 2561• 2489• 2537• 2562• 2499• 2488• 2560• 2561• 2489• [capital. 2509• 2519• 1792• 2520•
53
。 。 。 。 。
40
。 。 。 。 。 。 。